Ours Contacts:

E-mail: sale@cdmasoftware.com
            cdmasoftware@bk.ru
ICQ: 165167131
phone: +38(063)605-22-11

For delivery:
After payment, please send address for delivery and details of payment to my@cdmasoftware.com.
Payment method - Bank Transfer / Wire Transfer
(We accept payments in cash and Cashless settlement):
                         Copyright WWW.CDMASOFTWARE.COM.

Payment method - bank transfer
For buy Full CDMA software package or Universal Box or software+Universal Box,
please transfer money to the following bank account:
Company Name:......................... ATEWEN TRADING LTD.
Adress:..........................................235, Barrack Road, 3 rd Floor,
                                                       Belize City, Belize
Bank Account:..............................LV30 RTMB 0000 606806420.
Bank Name:................................ RIETUMU BANKA.
Bank Address:............................ Riga, Latvia, Brivibas St., 54, LV-1011.
SWIFT Code:.............................. RTMBLV2X.

Best Prices!
Full CDMA software package - 70$
CDMA kit PROFESSIONAL (NEW!) - 399$
ORDER NOW
W W W . C D M A S O F T W A R E . C O M
S O F T W A R E   &   E Q U I P M E N T
Advertising:
óâåëè÷èòü ÷ëåí
ýêñòåíäåð êóïèòü
ýêñòåíäåð
óâåëè÷åíèå ÷ëåíà
âàêóóìíûé ýêñòåíäåð
miracle extender
óâåëè÷èòü ïåíèñ