Copyright WWW.CDMASOFTWARE.COM.

Universal CDMA kit PROFESSIONAL (NEW! Advanced version!)
Is a CDMA Universal Box for full service programming, flashing, unlocking, change ESN/A-key/PRL/Logo/Melodies... and other in CDMA-phones.

Supports:
(in this list approx a little part of really supported models. This kit supported many modeles not included in this list.)

Samsung:
Almost all Samsung models in market - SCH, SPH; A, N, X, E, V, S-series:
Samsung SPH-N240, N400, A460, A500, A505;  SCH-N255, A475, etc.
Samsung SCH-X series, X120, X350, X430, X460, X780, Xxxx, etc.
Samsung SCH-E, V, S-series, E250, E300, Exx, V300, V500, Vxx, S250, Sxx, etc.
Samsung SCH-611, 811, 900, 6100, 2500, 3500, 8500, N105, N150, N200, N300, N315, T300, A400, etc.
Samsung SCH-A310, A530, A220, N181, N191, N195, N370, N356, N362, N3xx;  SPH-A520, A540, A600, A620, A700, A740...  A5xx, A6xx, A7xx, A8xx, A9xx.
Samsung I330, I500, I600, Ixx.

SK Teletech (Sky):
Sky IM-1000, 1100, 1200, 1400, 2000, 2200, 3000, 3100, 5000, etc
Sky IM-5100, 5400, 6100, 6200, 6400, 6500, 7100, 7200, 7300, 7400, 7700, 8100, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, IMB-1000, U100, U110, S100, S110, etc

Withus (Modottel):
Withus 100, 102, 200, 202, 211, 300, 320, 500, 800, etc.

Hyundai:
Hyundai: HGC-310, 600e, 610e... other.

Telson:
Telson TDC-6800, 8100, 8200... other.

Telit:
Telit X60, TX60, X95, etc.

Treo:
Treo: 650, 700, 700P, 700W, 700XW, etc.

Toshiba:
Toshiba vm4050 (Audiovox 9950/9900).

TCL:
TCL1838, other...

Soutec, Konka:
Soutec 9288, KONKA KC827, other...

Nokia:
Nokia 8260, 8265, etc
Nokia 5185, 6185, 51xx, 61xx, 71xx
Nokia 3320, 3220, 3360, 6225, 3560, 6020, 7260, etc
Nokia 6340, 6340i, 6360, 6370, 6385, 6560, 7160, etc
Nokia 2270, 2275, 2280, 2285, 6015, etc
Nokia 8270, etc
Nokia 3205, 6585, etc
Nokia 8887, 8877.
Nokia 8587.
Nokia 3586, 3585, 2285, 2280, 2270, 3100, 3120, 3200, 3220, 3570, 3586i, 3587, 3587i, 3588, 3588i, 3589, 3589i, 3660, 5100, 6010i, 6015i, 6016i, 6019i, 6100, 6200, 6225, 6560, 6800, 6820, 6820i, 6822, 7210... other.

Audiovox (Hyundai, Toshiba):
Audiovox PCX-1100, 1110, 3500, 3600, 4000, 4500, etc.
Audiovox CDM-100, 120, 130, 135, 3300, 3400, 8100, 8150, 8200, 8300, 8500, 8600, etc.
Audiovox CDM-8400, 8410, 8450, 8455, 8610, 8615, 8900, 8910, 8912, 8920, 8930, 8940, etc.
Audiovox CDM-9900, 9950 (Toshiba VM4050).
UTStarcom CDM-7000, CDM-105SP, 120SP, C7025, PSC1400VM, etc.

LG Electronics:
Almost all LG models in market - DM, SD, RD, BD, TP, TM, CU, LX, VX-series:
LG 330, 500, 800, 900, 110, 120, 150, 510, v111, 2030, 6070, 5250, 5350, 5450, VX1, 10, 3100, 3200, 4400, 9800, etc.
LG VX3200, 4600, 6000, 7000, 8000, 9000, etc; LX5550, LX1200, L1200, etc.

Kyocera:
Kyocera 5135, 3225, 3245, 3250, S14, kx1 (SoHo), kx2 (Koi)... other.
Kyocera 1135/1155,  2235/2255, 2325/2345, 2119, 2035, 2135, 3035, 7135... other.
Kyocera SE44, SE47 (Slider), kx5 (Slider Remix)... other.
Kyocera Blade, Phantom, Energy, Rave, Aktiv, Kxxx, KXxxx, KExxx - series,K7, K9, 8225, 413, 413c, 414, 414c, 424, 424c, 433, 433c, 434, 434c, K404, K404I, K484Ic, K484Nc, K484xIc, K484xNc, K490, K493Ic, K494Ic, K494Nc, K494xIc, KE413, KE413c, KE414, KE414c, KE424, KE424c, KE433, KE433c, KE434, KE434c, KX413, KX414, KX424, KX433, KX434, KX440, KX444... other.

Gtran:
Gtran VLC-100, etc.

Sanyo:
Sanyo 2000, 2400, 2500, 3100, 4500, 4900, 4920, 4930, 5150, 5300, 5400, 5500, 5600, 6600 (Katana), 7200, 7300, 7400, 7500, 8100, 8200, 9000, etc.
Sanyo C401, C1001, C111, C304, C405, C412, C501, etc.

SonyEriccson:
SonyEricsson T60, T61, T62, T68, T606, T608, T208, R300lx, T300, T306, T610, T618, P800, T310, T100, T200, T616, T316, T226, T68i, T62u, T61c, R300Lx, R300Z, S700, S710a, T39, T60d, T60Lx, T61d, T61Lx, T61z, T630, T637, T68m, Z500a, Z500e... other.

Epsilon , Boss, Compal:
Epsilon VC-5X.
Epsilon 2001e, 2001w.
Compal 1100, 1125, 2100, 2500.
Compal cc114, cc155.
Compal c230.

Motorola:
Motorola T2260/V2260.
Motorola T182, C210, C215, etc.
Motorola StarTac 2004.
Motorola StarTac, T, V - series; 7760, 7780, 7790, 7860,  8090, 8097, 8160, 3620, 3682, etc.
Motorola V680,V730,V680+, V730+.
Motorola V688,V860,V868,V870, V8060, etc.
Motorola MS-series, ms100, 150, 200, 280, 300, 400, 500, etc; V-series, v710, v730, v740, etc.
Motorola V60c,g,t,ci, V120c,e,t, T270, T7xx, C333, C343, V510, V810, E310, etc.
Motorola iDen i90, i95, i710, i730, i750, i830, i860, i265, etc.
VK-Mobile:
VK-600c, 650c, etc.

ZTE:
ZTE G218, etc.
SiteHeart
W W W . C D M A S O F T W A R E . C O M
S O F T W A R E   &   E Q U I P M E N T
Universal CDMA kit PRO (NEW! ADVANCED Version!).  !Price - $399*
* - this kit included: UniCDMA BOX PROFESSIONAL with 40 cables + Full CDMA Software Pack

Free Worldwide shipping via Regular Airmail.
Or Shipping methods: DHL/FedEx/EMS... other.

You can buy CDMA kit PROFESSIONAL: Universal CDMA  Box PRO with cables + Full CDMA software Package - for $399 only!.


See more pictures...
Advertising:
ìàãíèòíûé áðàñëåò
ìàãí³òí³é áðàñëåò